kannattavuus

“Mitä korkeampi käyttökate sitä kannattavampi yritys.” Tämä on tyypillinen näkemys etenkin suomalaisten yritysten keskuudessa. EBITDA kertoo kuitenkin vain toisen puolen kannattavuudesta. Toisen puolen kannattavuudesta kertoo se, millaisella panostuksella käyttökate saadaan aikaiseksi eli kuinka paljon sijoitettua pääomaa (SiPo) toimintaan tarvitaan. Kannattavuutta voidaankin mitata sijoitetun pääoman tuottoasteella (SiPo%, eng. RoCE).

Yritykset, jotka sitovat vähemmän pääomaa ovat myös kannattavampia. Tässä blogikirjoituksessa annan vinkkejä siihen, miten vapautat pääomaa taseesta kassaan ja tätä kautta parannat kannattavuuttasi. Tämä blogikirjoitus perustuu Tase & käyttöpääoma -webinaariin, jonka tallenteeseen pääset käsiksi tästä ja kirjoituksen lopusta.

 

Paranna kannattavuutta optimoimalla operatiivista nettokäyttöpääomaa

Yhtiön täytyy luonnollisesti kyetä tuottamaan voittoa pidemmällä aikavälillä voidakseen olla elinkelpoinen.  Yrityksen kannattavuutta kuvaa paremmin kuitenkin se, kuinka paljon voittoa yhtiö kykenee tuottamaan suhteessa siihen sidottuihin resursseihin (sijoitettuun pääomaan).

Kannattavuus koostuu kahdesta komponentista:

1) Voitosta (tuloslaskelma) ja 2) Sijoitetusta pääomasta (tase).

Tässä blogikirjoituksessa keskityn kannattavuuden toiseen komponenttiin: sijoitettuun pääomaan, jota tarkastelen erityisesti operatiivisen nettokäyttöpääoman näkökulmasta.

Operatiivinen nettokäyttöpääoma kuvaa päivittäisiin operaatioihin sitoutunutta pääomaa eli:

Operatiivinen nettokäyttöpääoma = myyntisaamiset + vaihto-omaisuus  + maksetut ennakot - ostovelat - saadut ennakot

Punaisella kirjoitetut erät sitovat pääomaa ja vihreät vapauttavat pääomaa.

Käyttöpääoma ja tase

 

Operatiivisen nettokäyttöpääoman optimoimisen tavoite on se, että kasvatetaan yllä kuvatun taseen oikean puolen vihreitä eriä ja pienennetään vasemman puolen punaisia eriä.

Taseen oikean puolen vihreiden erien kasvattaminen tapahtuu esimerkiksi neuvottelemalla pidempiä maksuehtoja toimittajien suuntaan tai saamalla enemmän ennakoita asiakkailta, jolloin oikean puolen vihreät erät kasvavat. Taseessa oikean ja vasemman puolen summien tulee täsmätä ja koska tässä tapauksessa ei tapahdu muuta muutosta, taseen vasemmalla puolella reagoi kassa (koska emme ole vielä maksaneet laskua toimittajille) eli kassassa on näin ollen enemmän rahaa.

Kassa kasvaa myös pienentämällä taseen vasemman puolen eriä. Jos nettokäyttöpääomaa sitovia tekijöitä, eli maksettuja ennakoita, vaihto-omaisuutta ja myyntisaamisia pystytään pienentämään ja jos taseen puolella ei muutu mikään, kassassa on enemmän rahaa.

 

Mikä sitoo yrityksen rahoja?

Ristiriidat operatiivisessa toiminnassa sitovat yrityksen rahoja. Yrityksien toimintaympäristöissä on paljon ristiriitoja, joista osa on enemmän faktoihin pohjautuvia ja osa mutuun tai myytteihin perustuvia.

Tuloslaskelmajohdetussa maailmassa ristiriitoja ratkaistaan usein valinnoilla, jotka optimoivat tuloslaskelmaa, usein käyttöpääoman hinnalla. 

Toimittajarajapinnassa tyypillisimpiä ristiriitoja voivat olla esimerkiksi:

 • Neuvottelujen sisältö: Neuvottele pidemmät maksuehdot vs. neuvottele hinnoista ja alennuksista
 • Kassa-alennukset: Maksa toimittajalle nettoehdon mukaan vs. maksa aikaisemmin ja hyödynnä kassa-alennukset
 • Oston eräkoko: Osta tarpeeseen vs. osta yli tarpeen ja saa määräalennusta

Yrityksen omassa operatiivisessa tekemisessä tyypillisimpiä ristiriitoja voivat olla:

 • Valmistuksen eräkoot: Valmista pieniä eriä tuotteita vs. tuota suuria eriä tuotteita
 • Tuotantostrategia: Valmista tilauksesta vs. valmista varastoon

Asiakasrajapinnan näkökulmasta tyypillisimpiä ristiriitoja voivat olla:

 • Asiakkaiden maksuehdot: Käytä tiukkaa maksuehtopolitiikkaa vs. anna pitkä maksuehto
 • Maksukäyttäytyminen: kotiuta aktiivisesti rahat vs. maksimoi myyntieurot (vaikka asiakkaan maksukäyttäytyminen heikkoa)

 

Näin tehostat käyttöpääoman hallintaa

Tehostamalla käyttöpääoman hallintaa kassaan jää siis enemmän rahaa, jonka voit luonnollisesti hyödyntää strategialinjauksia noudattaen esimerkiksi velkojen tai osinkojen maksuun tai uudelleen investoida yrityksen kasvuun.

Näiden kysymysten avulla pääset alkuun käyttöpääoman tehostamisessa:

Toimittajarajapinta

 1. Maksuajat: Millaiset maksuajat meillä on toimittajien kanssa? Voimmeko neuvotella pidemmät maksuajat? Maksammeko ennakoita ja erityisesti projektibisneksessä: minkälaisilla maksuerätaulukoilla maksamme toimittajille?
 2. Varastoon liittyvät ehdot ja riskinjakomallit: Sitoudummeko tiettyihin ostomääriin toimittajien suuntaan? Onko meillä kaupintavarastoja, joissa varastoriski on edelleen toimittajalla, vaikka tuotteet ovatkin meidän käytettävissä?
 3. Miten maksamme ulospäin menevät rahat, kun eräpäivät lähestyvät?

Operaatiot ja vaihto-omaisuus

 1. Varastonkierto ja katekierto: Millainen meidän varastonkierto on? Mistä tuotteista kate-eurot todellisuudessa syntyvät?
 2. Ikääntyvä varasto: Mitä meillä on ikääntyvässä varastossa? Onko meillä tuotteita, joilla on esimerkiksi yli vuoden riitot?
 3. Toimitusajat: Minkälaisilla toimitusajoilla ostamme tuotteita? Minkälaisilla toimitusajoilla lupaamme tuotteita asiakkaille?
 4. Tuotannon parametrit: Millä tavalla ohjaamme tuotantoa? Millaisia eriä tuotamme?
 5. S & OP-prosessi: Miten myynnin ennusteet kääntyvät ostojen ja tuotannon suunnitelmiksi ja miten nämä kohtaavat kysynnän kanssa?
 6. Laskutusprosessi: Miten saamme laskut liikkeelle, kun meillä on oikeus laskuttaa?
  Huom. Tämä voi olla esimerkiksi palvelubisneksessä hyvinkin kriittinen osa käyttöpääoman tehostamista.

Asiakasrajapinta

 1. Ehdot: Millaiset ehdot meillä on asiakkaiden suuntaan? Voimmeko pyytää asiakkailta ennakkomaksuja?
 2. Perintäprosessi: Kuinka aktiivisesti toimimme erääntyvien maksujen suhteen? Onko meillä selvät roolitukset siitä, kenen vastuulla mikäkin vaihe perintäprosessissa on?
 3. Varastoon liittyvät ehdot ja riskinjakomallit: Varastoon liittyvissä ehdoissa pätee samat lainalaisuudet kuin toimittajarajapinnassa

Käyttöpääoman tehostamisessa ensiarvoisen tärkeää on kouluttaa henkilöstö ymmärtämään käyttöpääoman ja kassavirran merkitys yrityksen kannattavuuteen ja miten he kykenevät päivittäisessä toiminnassaan vaikuttamaan siihen.

Webinaaritallenteessa käyn läpi vielä hieman syvemmin tätä aihetta ja selitän tarkemmin auki juuri lukemaasi. Kuuntele webinaaritallenne klikkaamalla alla olevaa nappia:

Katso Tase & käyttöpääoma -webinaaritallenne

Author

Teemu Tala joined Capacent in 2011 after graduating from Aalto University with a master’s degree in Finance. Teemu has worked on numerous Working Capital Management and Supply Chain Optimization projects within multiple industries. Teemu’s fact-based approach has also been utilized in interim CFO and interim Business Controller assignments.